Christian VII (1767, Dano-Norwegian 90-gun ship)
Christian VII (1767, Dano-Norwegian 90-gun ship)

"[List 130 C] At the Court House at Philadelphia, Wednesday, the 13th September 1749. 
Present: Joshua Maddox, Esquire.

"The Foreigners whose Names are underwritten, imported in the Ship Christian, Capt. Thomas Brady, from Rotterdam, but last from Cowes in England, did this day take the usual Oaths to the Government. By List III. In all 300 [?] [persons] from Wirtemberg, Alsace, Zweybrecht."

Fridrich Gelbach Daniel (D) Altik
Frantz (O) Gelbach Johann Philipp Hornn
Fricderich (O) Gelbach Willhelm (+) Holtz
Paulus Brod Michael (M) Shoemaker
Andreas Vogel Joseph (+) Ressener
Johann Andreas Dresler Ludwig Mäintzger
Hs. Jacob Schumacher Johan Philb Henrich Sauer
Hans Jacob Stratz Georg Michel Derr
Hans Adam Hockner Georg Lenhardt Braun
Friederich (O) Erb Andereas Braun
Vallentin (O) Kern Georg Michael Braun
Christof Ludtwig Karl Nolden
George Ludwig (+) Burg Philip (X) Kaupt
Ernst Munckel Johann Anderas Weckesser
Heinrich Albrecht Johann Jacob Datisman
Frantz Ziegler Senior George (X) Hummel
Frantz (X) Ziegler Junior Jacob Hieman
Beniamin Cuny David Pfautz
Veltin Dellinger Michael Hauff
Johannes Mitschler Carl Goss
Martin Bernhart Weybegt Rupp
Julius Christoph Bachman Martin Schlachenhauff
Hans Jerg Michele Michael Hechelman
Johann Georg Lang Johann Michael Mayer
Johan George (X) Erig Christian (X) Romich
Johannes Schäffer Hans Jorg Haffer
Johann Caspar Geissinger Hans Jerg Feucht
Johann Ludwig Bäuerle Hans Jerg Schumacher
Andoni Schneck Michell Haupt
Johanes (X) Tilly Balthasar Dock
Matdes Osterdag Senior Peter Goscha
Matheas (X) Osterdag Johannes Schmerber
Johans Michael Sommer Samuel Moser
Johan Albrecht (X) Eshelman Hans Peter Jung
Abraham Selman Hans Beder Ribeled
Michael (X) Rummel Jacob Ribelet
Johan (X) Ehrhart Johann Nicolaus Koch
Hans Georg (+) Unangst Abraham Ribellet
Hans Jacob (X) Uber Thomas (D) Hull
Balzazar (Bals) Glisser Henrich Dock
Willhelm (X) Heyshe Christian Eichart
Mardin Danner Johann Jacob Banutz
Hans Jerg Merckly Christian Glässer
Conradt Bosch Hans Meck
Matheis Weiss Peter (X) Hamman
Joseph Schmith Michael (X) Houswird
Jacob Risterholtz Fillib Kugler
Christian Limbacher Antony Eki
Johann Georg Limbacher Jacob Rummel
Johann Adam Ebert Johan Erhard Knappenberger
Johann Jacob Sinn Christian (X) Gutknecht
Johannes Reuter Martin Hirsch
Jacob Wälckly Bernhart (X) Shweighart
Isaac Jung Hans Adam Krieger

 

1. Pennsylvania German Pioneers, Pages 399-400. (See the Sources & Bibliography Page.)